Privatumo pranešimas, susijęs su internetinio teisėjų ar kandidatų į teisėjus savęs vertinimo įrankio naudojimu

Mykolo Romerio universitetas, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) N.o 2016/679 (toliau – BDAR) ir galiojančiais nacionalinės teisės aktais, informuoja Jus apie Jūsų asmens duomenų, susijusių su internetinės teisėjų ar kandidatų į teisėjus įsivertinimo priemonės (toliau – Įsivertinimo įrankis) naudojimu.

Koks yra savęs vertinimo įrankio tikslas?

Šis savęs vertinimo įrankis yra projekto „Teisėjo portretas“ (toliau – Projektas) dalis. Projekto tikslas – sukurti inovatyvų, moksliškai pagrįstą, skaidrų, nešališką ir lankstų daugiamatį teisėjui reikalingų kompetencijų modelį bei inovatyvią matavimo metodiką, kurią nustato nepriklausomi mokslininkai, bendradarbiaujant su teismų sistema ir pilietine visuomene.

Įsivertinimo priemonės tikslas yra dvejopas. Viena vertus, savianalizės įrankis skirtas padėti teisėjui įsivertinti, kuriose srityse jis/ji turėtų tobulinti savo žinias ir įgūdžius. Kita vertus, savęs vertinimo rezultatai bus anonimizuoti ir apdorojami suvestiniu lygmeniu, todėl bus naudojami Projekte diskutuojant apie teisėjų atrankos ir vertinimo kriterijus bei rengiant teisėjų mokymo planus.

Kas atsakingas už projektą?

Projektą koordinuoja Mykolo Romerio universitetas (Lietuva) kaip pagrindinis partneris. Kiti projekto partneriai yra Oslo universitetas (Norvegija), Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Albanijos Aukščiausiasis Teismas, Prahos Metropoliteno universitetas (Čekija).

Ką jums reiškia savęs vertinimo įrankio naudojimas?

Jei nuspręsite naudoti savęs vertinimo įrankį, jums bus suteikta prieiga prie klausimyno, kurį užpildyti užtruks apie 20 minučių. Jūsų atsakymai bus įrašyti elektroniniu būdu.

Naudotis savianalizės priemone yra visiškai savanoriška. Jei nuspręsite naudoti savęs vertinimo įrankį, savo sutikimą galite bet kada atšaukti.

Kokiais tikslais ir kokiu teisėtu pagrindu tvarkomi jūsų duomenys?

 • Kad galėtumėte naudoti savęs vertinimo įrankį – sutikimo pagrindu.
 • Siųsti jums savianalizės įrankio sugeneruotas rekomendacijas el. paštu – remiantis sutikimu.
 • Įgalinti savęs vertinimo įrankio valdymą – remiantis teisėtu interesu.

Kokie jūsų duomenys yra tvarkomi?

Įsivertinimo įrankio pradžioje klausimynas apima bendruosius demografinius ir kitus klausimus, tokius kaip: lytis, pareigos (kandidatas arba teisėjas), jei teisėjas, darbo patirtis (iki 5 metų; 6-10 metų; 11+). Šie duomenys bus anonimizuoti ir tvarkomi bendru lygiu.

Jūsų el. pašto adresas bus naudojamas savianalizės įrankio sugeneruotoms rekomendacijoms siųsti.

Iš kur gaunami jūsų duomenys?

Jūsų duomenys bus gauti tiesiogiai iš jūsų.

Kaip ir kokį laikotarpį jūsų duomenys bus tvarkomi ir saugomi?

Jūsų asmens duomenis valdys Mykolo Romerio universitetas. Projekto analizei bus naudojami tik visiškai anonimizuoti ir apibendrinti duomenys. Jūsų asmens duomenys nebus perduodami jokioms trečiosioms šalims ir nebus perduodami trečiosioms šalims.

Jūsų asmens duomenys bus ištrinti iš karto pasibaigus Projektui, ne vėliau kaip iki 2024 m. liepos 31 d. Visiškai anonimizuoti, neidentifikuoti duomenys bus saugomi tolesniems tyrimams Mykolo Romerio universitete.

Kokios jūsų teisės, susijusios su jūsų duomenų tvarkymu?

Kaip duomenų subjektas turite šias teises:

 • susipažinti su asmens duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti netikslius, neteisingus ar neišsamius duomenis;
 • apriboti asmens duomenų tvarkymą, kol duomenų subjekto prašymu nebus patikrintas tvarkymo teisėtumas;
 • prašyti ištrinti asmens duomenis;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų Mykolo Romerio universiteto interesų;
 • reikalauti perduoti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti juos tiesiogiai duomenų subjektui patogia forma (taikoma asmens duomenims, kuriuos pats asmuo pateikia ir automatizuotomis priemonėmis tvarko sutikimo pagrindu arba prašymas arba sutarties sudarymas ir įgyvendinimas);
 • atšaukti duotą sutikimą be jokios įtakos asmens duomenų naudojimui prieš atšaukiant sutikimą;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai (Lietuvos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai – https://vdai.lrv.lt/en/).

Šiomis teisėmis galite pasinaudoti atsiuntę atitinkamą prašymą Mykolo Romerio universitetas/MRU Teisingumo laboratorija, Didlaukio g. 55, LT-08303 Vilnius, LIETUVA arba el.paštu Projekto vadovui: salvija@mruni.eu.